วิทยากร โค้ช และ นักโปรแกรมจิตใต้สำนึด เพื่อการพัฒนาและการบำบัด

Professional Work Attitudes for Success Course (1)

หลักสูตรทัศนคติการทำงานแบบมืออาชีพเพื่อความสำเร็จ

วิทยากร:                         อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

ประเภทการอบรม:             การฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house)

วัน และ จำนวนวันอบรม:    วันที่อบรมตามแต่ตกลง / จำนวนวันอบรม 1 วัน

สถานที่อบรม:                   จัดเตรียมโดยองค์กรผู้จัดการอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม:            ไม่เกิน 30 คน

ราคาค่าบรรยาย:               กรุณาติดต่อสอบถาม 

หลักการและเหตุผล:

จากสภาพการทำงานที่เปลี่ยนไป ในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถสูงขึ้นเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งแสดงออกถึงความคิดและพฤติกรรมตามแบบอย่างที่องค์กรต้องการ แต่ในขณะเดียวกันตัวพนักงานยังมีกรอบความคิด และการใช้ศักยภาพได้อย่างไม่เต็มที่ ไม่ตอบสนองในทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น พนักงานมักมองข้ามเพิกเฉย ทำให้การทำงานที่คาดหวังจะให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรนั้นไม่ประสบความสำเร็จดังที่ควรจะเป็น

สิ่งหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ คาดหวังคือ การที่พนักงานทุกคน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทางบวก ปรับตัว ทำงานเชิงรุก มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความคิดที่เป็นเจ้าของ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 ดังนั้นหลักสูตร “Boost up Mindset for Success: ทัศนคติการทำงานแบบมืออาชีพเพื่อความสำเร็จ” จึงมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมการอบรม เข้าใจและ เรียนรู้ การพัฒนาตนเองแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของด้วยแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และ Winning Attitude รวมถึงแสดงออกได้ในการทำงานด้วยความเต็มใจ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง การทลายกรอบความคิดเดิม ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาศักยภาพ  เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยใช้เทคนิคการสอน “Play & Learn Enjoineering Indoor Teambuilding” ทั้งการบรรยาย การใช้สื่อมัลติมีเดีย และกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ไม่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน

•   พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติเชิงบวกมองเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

•   เข้าใจแนวคิดในการพัฒนาตนเอง ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset,

     Positive Attitude และ Go the Extra Mile

•   สร้างทัศนคติให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง มีกรอบความคิดในการ

    เปลี่ยนแปลงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น กล้าออกจาก Comfort Zone

•   สร้างแนวคิดในการพัฒนาการทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์

หัวข้อการบรรยาย: (09.00 – 16.00)

  1. กิจกรรมเรียนรู้ก่อนการเรียนรู้
  2. โลกเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยน เราต้องปรับก่อนถูกเปลี่ยน
  3. พัฒนาตนเองด้วยแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) Positive Attitude และ Go the Extra Mile
  4. พัฒนาตนเองพัฒนางานด้วยการสื่อสารเชิงบวก
  5. พัฒนาตนเอง พัฒนางานบนความร่วมมือร่วมกันด้วยความคิดสร้างสรรค์

* รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดกับผู้เข้าสัมมนา

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram