วิทยากร โค้ช และ นักโปรแกรมจิตใต้สำนึด เพื่อการพัฒนาและการบำบัด

Smarter Supervisory Skills (1)

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

วิทยากร:                         อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

ประเภทการอบรม:             การฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house)

วัน และ จำนวนวันอบรม:    วันที่อบรมตามแต่ตกลง / จำนวนวันอบรม 1 วัน

สถานที่อบรม:                   จัดเตรียมโดยองค์กรผู้จัดการอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม:            ไม่เกิน 30 คน

ราคาค่าบรรยาย:               กรุณาติดต่อสอบถาม 

หลักการและเหตุผล:

ในสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ธุรกิจประเภทต่างๆมีการแข่งขันกันอย่างสูงและมี

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแต่ละองค์กรจะอยู่รอดได้จะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องและ

ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถรองรับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรระดับ

บริหารหรือหัวหน้างาน ซึ่งถือว่าเป็นตัวกลางในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และมี

อิทธิพลอย่างยิ่งที่จะนำพาองค์กรไปในทิศทางที่กำหนดไว้ได้สำเร็จลุล่วงหรือไม่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์

รวมในการสร้างบรรยากาศในการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร แต่ปัญหาที่สำคัญของทุกองค์กรใน

ปัจจุบันก็คือ การปฏิบัติตนของหัวหน้างานที่ไม่ทราบถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ

ตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานให้เกิดประสิทธิผล อีก

ทั้งยังจะต้องทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างความไว้วางใจและจูงใจให้

พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านการบังคับบัญชาแก่หัวหน้างาน ให้

เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงานที่ท้าทาย มีพลังอำนาจที่ได้รับการยอมรับจาก

ทุกฝ่าย สามารถกระตุ้นจูงใจและสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเททำงานเพื่อให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมายที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์:

• ตระหนักถึงทัศนคติ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหัวหน้างาน

• พัฒนาแนวคิดในการบริหารงานและการบริหารคนแนวใหม่

• เสริมสร้างทักษะด้านการสั่งการ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

• เสริมสร้างทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

หัวข้อการบรรยาย: (09.00 – 16.00)

  1. กิจกรรมเรียนรู้ก่อนการเรียนรู้
  2. ทัศนคติสำหรับหัวหน้างานที่ดี
  3. เทคนิคการสร้างศรัทธาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
  4. ศิลปะการบังคับบัญชา และภาวะผู้นำ
  5. การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน การสอนงาน การติดตามงาน และการให้ Feedback
  6. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

* รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดกับผู้เข้าสัมมนา

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram