วิทยากร โค้ช และ นักโปรแกรมจิตใต้สำนึด เพื่อการพัฒนาและการบำบัด

Effective Communication and Collaboration

หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร:                         อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

ประเภทการอบรม:             การฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house)

วัน และ จำนวนวันอบรม:    วันที่อบรมตามแต่ตกลง / จำนวนวันอบรม 1 วัน

สถานที่อบรม:                   จัดเตรียมโดยองค์กรผู้จัดการอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม:            ไม่เกิน 30 คน

ราคาค่าบรรยาย:               กรุณาติดต่อสอบถาม 

หลักการและเหตุผล:

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการทำงาน ทั้งการ

ทำงานส่วนบุคคล การทำงานเป็นทีม และถือเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรเมื่อต้องสื่อสารกับ

หน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ การสื่อสารยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสัมพันธ์และ

บรรยากาศที่ดีในการทำงาน

          ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานและองค์กร ส่วนใหญ่เกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารให้กับพนักงานในทุกระดับ ให้มี

ทักษะเบื้องต้นในการสื่อสาร เพื่อให้การทำงานและการประสานงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์:

  • มีความรู้เรื่องกระบวนการสื่อสาร และปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการสื่อสาร
  • มีทักษะเบื้องต้นในการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในหน่วยงาน การสื่อสารข้ามหน่วยงาน

และการสื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร

หัวข้อการบรรยาย: (09.00 – 16.00)

  1. กิจกรรมเรียนรู้ก่อนการเรียนรู้
  2. ปัญหาเรื่องการสื่อสารที่มีอยู่ในองค์กรและความสำคัญของการสื่อสาร
  3. ทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร
  4. เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมที่แตกต่างของคน
  5. ทักษะที่สำคัญของการสื่อสาร
  6. เทคนิคการประสานงานและทำงานร่วมกัน

* รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดกับผู้เข้าสัมมนา

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram